City of Charleston Investigates Vandalism of Denmark Vesey Monument

by